Výrobní program

Firma STAVIA - silniční stavby, a.s. disponuje dostatkem kvalifikovaných pracovníků a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti činností výstavby dopravních staveb, jejich změn a odstraňování.

Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

 • živičné povrchy komunikací, oprava výtluků
 • kryty komunikací a chodníků ze zámkové dlažby
 • cyklostezky (zámková dlažba, živičné kryty)
 • opravy komunikací a chodníků litými asfalty
 • opravy a sanace betonových konstrukcí (schodiště, rampy, opěrné zídky)
 • zpevněné plochy z asfaltového recyklátu s prolitím

 

Kanalizace, odvodnění

 • výstavba, opravy a rekonstrukce kanalizačních řadů
 • odvodnění zpevněných ploch
 • dodávka a montáž odlučovačů tuků a ropných látek
 • tlakové čištění
 • čištění příkopů podél komunikací
 • dodávka a montáž příkopových tvarovek, drenážních systémů, dešťových vpustí

 

Výstavba opěrných zdí, gabiony

 • výstavba monolitických a železobetonových opěrných zdí
 • úpravy vodních toků
 • obklady zdí lomovým kamenem
 • gabionové konstrukce

 

Opravy mostů a propustů

 • opravy mostních konstrukcí
 • izolace betonových konstrukcí
 • bezpečnostní prvky komunikací (svodidla, zábradlí)
 • oprava a čištění propustků
 • sanace betonových konstukcí materiály BASF a BETOSAN

 

Dětská a sportovní hřiště

 • realizace dětských a sportovních hřišť

 

Čištění komunikací, zimní a letní údržba

 • plužení a posyp komunikací solí a inertním materiálem
 • čištění komunikací a chodníků zametacími vozy včetně ručního dočištění

 

Zemní a bourací práce

 • zemní a výkopové práce strojně a ručně (traktorbagr, kolové rypadlo, smykové nakladače)
 • bourání stávající betonových a živičných krytů
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 

Železářské a betonářské práce

 • dodávka a montáž armatur pro železobetonové konstrukce
 • montáž systémového bednění, tesařské práce
 • betonáže základových konstrukcí

 

Veřejné osvětlení

 • dodávka, montáž, revize a zkoušky elektrických zařízení

 

Další služby

 • zajištění projektové dokumentace
 • vytýčení inženýrských sítí
 • zeměměřičské práce
 • dopravní značení
 • poradenská činnost